دوست دارم مدیرم این گونه باشد

مثبت گرا باشد.

صادق خلاق و منظم باشد.

انتقاد پذیر و انعطاف پذیر باشد.

دایما فکر کند چه کار باید بکند.

از خودش بیشتر مایه بگذارد.

هدفش اصلاح باشد نه......

صمیمیت را جایگزین.......کند.

واگرا فکر کند و همگرا عمل نماید.

بیشتر به ارزشها بیندیشد تا به سود.

تفاوت وتشابه ها را بشناسد.

وجدانش خدای حاضر در وجودش باشد.

هنر شنیدن سکوت را در خودش تقویت کند.

مضهر اندیشیدن باشد نه مظهر اندیشه ها.

خودش را زیر بار منت کسی قرار ندهد.

به وسیله ی همکارانش خودش را نقد کند.

مهم آنست که دلها را جذب کند و احساسات را بر انگیزد.

دنبال مشگل برد نه اینکه مشکل دنبال او بیایید.

هر روز سخن و پیامی نو برای دانش آموزان داشته باشد.

برگزاری جاسات را وظیفه نداند بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف بداند.

خدمتش از روی خلوص و دنیایش با دنیای دانش آموزان عجین باشد.

بلند نظر باشد و همواره درباره ی عقاید و نظرات بحث کند.

هنگام تعامل برای بهبود و اصلاح بشتر بشنود و کمتر بگوید.

به اندازه ی لازم از فناوری آموزشی و روش های نوین تدریس روز آگاه باشد.

رابطی چند رسانهای باشد یعنی با هر یک از عوامل انسانی (دانش آموزان همکاران ......)ارتباط و تعامل مناسب داشته باشد.

همواره قلبش مهربان-عقلش بصیر-فکرش روشن-دستش باز- چشمش بینا- گوشش شنوا- زبانش گویا- و قلمش سوزان و شیوا باشد.

در نهایت کسی باشد که اگر سازمانش پیشرفت عالی داشت این موفقیت را فقط مرهون همکارانش بداندو اگر پیشرفت متوسطی داشت آن را محصول کار خود و همکارانو چنانچه به جای پیشرفت پسرفت داشت خود را مقصر اصلی و اولی بداند.

منبع:  (مجله مدیریت مدرسه – فروردین85-شماره 7)

 

/ 0 نظر / 10 بازدید