چه راههایی ،گفتن کلمه نه راآسانتر می سازد

اولین کاری که بایدانجام دادتشخیص احساسات دست وپاگیریاباورهاییاست که درسروجود دارند.برای مثال اگردوستانتان می خواهندکتابی ازشماقرضبگیرندویاشمارابه میهمانی دعوت کنندباگفتن کلمه نه چه نتایج منفی راپیش بینی میکنید.                                                         بهنظرمی رسد شماابتداانتظار فاجعه آمیزی ازنه گفتنتشخیص داده اید.برای مثال ممکن است به خودتان بگوئید اگر پاسخ منفی بدهم چه بسادوستم از اینکه کتاب را به او قرض ندادم از من ناراحت بشود ولی دوست شما به خاطراینگونه مسائل ناراحت نیست او احتمالا به خاطر آن که کلمه نه را با صراحت به کاربرده اید احترام بیشتری برای شما قائل خواهد شد خود را نادیده انگاشتن سبب تحمیلرفتارهای ناخواسته ای است که دیگران از شما می خواهند و این امر سبب می شودانها نسبت به ابراز درخواست غیر منطقی خود تشویق شوند پس از اینکه باورها واعتقادات خود را به شیوه ای منطقی تر مرتب کردید برای گفتن کلمه نه آمادگی پیدا میکنید و از این امر احساس خوبی به شما دست خواهد داد . قدم بعدی گفتن کلمه (نه ) بهشیوه ای مستقیم به طرف مقابل است به گونه ای که قاطعیت در صدا و رفتار موج بزند  برای آسانتر ساختن این مرحله در موقعیت هایی که خطر پایین وجود دارد گفتن پاسخهایمنفی را آغاز کنید به خصوص زمانی که کاملا مطمئن هستید که حق گفتن کلمه (نه ) رادارید . با این تمرین اطمینان به خود را تمرین خواهید کرد و نیز توانایی گفتن کلمهنه را در موقعیت های مشکل تر به دست خواهید آورد به طور معمول گفتن کلمه نه به برخیاز افراد آسانتر از دیگران است احتمالا این افراد برای شما دوستان نزدیک غریبه ها وخانواده هستند وقوع یک موقعیت را پیش بینی کنید و تمرین کنید مه در آن موقعیت چهخواهید گفت . گفتن کلمه نه را به طریقی مستقیم و صریح تمرین نمائید نسبت به کلیهرفتارهای خود و لحن کلامتان به هنگام گفتن جمله منفی آگاه باشید در موقعیت های مشکلتری که نسبت به ماهیت و چگونگی پاسخ خود مطمدن نیستید با گفتن جمله ای ( باید درموردش فکر کنم ) به خود فرصت بدهید سپس احساسات خود را بررسی کنید ببینید چه عقایدو انتظارات نامعقول شما را به گفتن ( نه ) وا می دارد .وقتیکلمه ( نه ) را به کار بردید و طرف مقابل همچنان بر خواسته اش اصرار ورزید . اولینکلمه نه شما را نادیده انگاشت باید بر مخالفت خود پافشاری کنید تشخیص این امر مهماست که در این جا رفتار خود خواهانه سالم وجود دارد شما حق داری کلمه نه را به کارببرید از این کار احساس خوبی داشته باشید . هر قدر به احساس شخصی و خواسته های خودتوجه کنید از گفتن کلمه ( نه ) به دیگران احساس رضایتمندی بیشتری خواهید کرد

/ 0 نظر / 35 بازدید