هفته مشاغل گرامی باد.

هر کس در زندگی بارها دست به انتخاب می زند. چرا که انتخاب یکی از مهمترین فعالیت های انسان است ،انسان با انتخاب های خود مسیر زندگیش را تعیین می کند .این انتخاب از اختیار بشر سرچشمه می گیرد . بنابراین انسان آزاد آفریده شده است که در بسیاری از موارد آنچه را مناسب می داند بر گزیند.

دکتر باقر ثنائی و مریم رئوفی در کتاب "راهنمای اطلاعات تحصیلی /شغلی "می نویسند:"عوامل موثر در انتخاب شغل و رشته تحصیلی عبارت است از :

 1-عوامل فردی(استعداد و توانایی ذهنی،علاقه و رغبت، شرایط بدنی ،جنسیت، ویژگیهای شخصیتی،معلومات و مهارت)

2-عوامل محیطی(خانواده،شرایط اجتماعی ،اقتصادی ، اقلیمِی)

 عفت یحیایی در کتاب گامها و مراحل انتخاب رشته می نویسد:

مراحل انتخاب رشته تحصیلی شغلی

گام اول: تعیین هدفهای تحصیلی شغلی  -[که]پیش نیاز [این قسمت]شناخت خود و ابعاد آن است شامل(1- استعداد و مهارتها 2-علائق3- ویژگیهای شخصیتی4-ارزشها 5-امکانات و محدودیت های خود)

گام دوم :شناسایی راههای رسیدن به هدفهای تحصیلی –شغلی[که] پیش نیاز ا[این قسمت]شناخت فرصت ها و امکانات تحصیلی شغلی  موجود در جامعه و مقایسه آنها با یکدیگر از ابعاد مختلف  شامل (1- شناسایی شاخه ها ، زمینه ها و رشته های تحصیلی مرتبط با شاخه ها 2- آشنایی با اهداف شاخه های تحصیلی 3-آشنایی با ضوابط ورود به هر یک از شاخه ها و رشته ها 4- آشنایی با نحوه ادامه تحصیل در هر یک از شاخه ها 5- شناخت رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته های دبیرستانی 6-شناخت و آشنایی با مشاغل مرتبط با رشته های دبیرستانی و دانشگاهی 7-چشم انداز آینده رشته ها –توجهبه بازار کار ،نیازهای جامعه و رابطه بین عرضه و تقاضا-8- آشنایی با مسئولیت ها و وظایف مشاغل مختلف و توانائیهای ضروری و مورد نیاز مشاغل و رشته های مختلف 9- آشنایی با نقش شغل در زندگی فردی و اجتماعی)

گام سوم : تصمیم گیری و انتخاب رشته تحصیلی شغلی

/ 0 نظر / 15 بازدید