دعای روزهای پایانی سال:

  • خدایا در این روزهای پایانی سال شروبلارااز تمام مردم ایران دور بگردان.
  • خدایا توان بخشش به ما بده تاهم ببخشیمم وهم بخشیده شویم..دنیا دوروز بیش نیست پس باتمام وجوددل هایمان را به زلالی وروشنایی اب کنیم.
  • خوشی هایمان رابا هم تقسیم کنیم ادمی با محبت زنده است.
  • خدایا دراین شرایط سخت زندگی کمترین کار این که باهم خوب باشیم پس یاریمان ده که دلهایمان به هم  پیوسته باشد.
  • خدایا نشانه هایی برسرراهمان قرار بده که بفهمیم زندگی تنها مادیات نیست وارزش انسان باانسانیت ودرستی ونیکی است.
  • خدایا نشانه هایی سر راهمان قرار بده تادرک کنیم هرگاه در اوج قدرت وثروت وشهرت بودیم وروزگاربه ما رو کرد وقتی انسانیت را به جا اوردیم انگاه بزرگی کرده ایم
  • خدا.یا نشانه هایی بر سر راهمان قرار بده تابفهمیم از بدو تولد تازمانی در این دنیا هستیم در هرحالی که باشیم توخدای بزرگ یاریمان می دهی.
  • به موانع وسختی های روزگار به دید سکوی پرتاب به مراحل بالاتر نگاه کنیم واعتقاد داشته باشیم که همواره خداوند یاریمان می دهد
  • امیددارم درسال 1393  همه مردم ایران سال خوبی داشته با.شند وسال پیشرفت وترقی برایشان باشد.
  • کمک کنیم سال 1393رابه نام سال انسانیت خوبی ها وارزش ها لقب بگیرد.
/ 0 نظر / 61 بازدید