جملات آرامبخش و شادی بخش

 -وظیفه ای را که خدا به من محول کرده در کمال آرامش و هماهنگی انجام می دهم.

- قدرت اصیل یعنی بدانی که عزم کرده ای تا درکمال آرامش و هماهنگی فرمان خدا را انجام دهی.

- به من چه که دیگران درباره ی من چه فکر می کنند.

- یکی از بالاترین مدارجی که می توان به آن رسید ، بی نیازی از تعریف و تمجید دیگران است.

- دوست داشتن دیگران با دوست داشتن خودم آغاز می شود.

- اگر خودت را دوست نداشته باشی ، هیچ کس دیگر تورا دوست نخواهد داشت . و نمی توانی

دیگری را آنگونه که شایسته است دوست بداری . عشق از خویشتن آغاز می شود.

- من در درون خودم به دنبال معنای زندگی می گردم .

- اگر می خواهی برای زندگی ات معنای عمیقی بیابی ، نمیتوانی آن را از لا به لای اظهار نظر دیگران در مورد خودت پیدا کنی . به درون خودت رجوع کن.)

-من با افکارم واقعیت را می آفرینم.

- تو افکار خود را خلق می کنی ، افکارت خواست های تو را تحقق می بخشد و خواست های تو واقعیت تو را به وجود می آورند.

- عشق هدیه من به دنیاست.

- از عشق سرشار می شوم و آن را نثار می کنم . نحوه ی رفتار دیگران با من شیوه ی آنان است ،

نحوه ای که من رفتار می کنم ، منحصر به من است.

- به جای نفی ، اثبات می کنم.

- نفی هر چیز میتواند به صورت اثبات چیز دیگرجلوه گر شود . به جای کشمکش ، آرامش را برگزین.

 به جای آنکه علیه کمبودها به پا خیزی در راه بخشودگی بکوش.

- خودم را می بخشم و سپس ادامه می دهم.

 - می توانی گوشه ای بنشینی و غصه ی اشتباهی را مرتکب شده ای بخوری و آنقدر عذاب وجدان بکشی تا مرگت فرا رسد، اما ذره ای از آن عذاب وجدان نمیتواند گذشته را تغییر دهد.

- من ، خودم ، جسم ، ذهن و روحم را دوست دارم.

- وقتی آرامش داشته باشی و خود را دوست بداری عملاً نمی توانی خود ویرانگر باشی .

- من فقط اجازه می دهم چیزهای خوب وارد زندگیم شوند.

- هیچکس نمی تواند تو را ناراحت کند ، هیچکس نمی تواند تو را مضطرب کند ، هیچکس نمی تواند احساسات تورا جریحه دار کند ، هیچکس نمی تواند تو را به انجام کاری غیر از آنچه میخواهی وادارد

- من روحی گرانمایه و الهی هستم.

- وقتی خودت را باور کنی و روحت را الهی و گرانمایه ببینی ، خود به خود موجودی میشوی که  

می تواند معجزه بیافریند.

- من هماهنگی را در سکوت درونم می یابم.

(به درون خود رجوع کن ، به خلوت آرامش بخش ذهنت ، آنجاست که خداوند را خواهی یافت .)

 

******

 

غمگین مباش: اگر توتنگدستی دیگـــــری بخاطر وامی در بازداشت است، اگـر تو وسیله نقلیــــــــه ای نداری دیگــری پاهایش را از دست داده، اگــــر تو از دردها شکایت داری دیگران بر تابوتهای سفیــد خوابیده اند اگر تو یک فــــرزند از دست داده ای دیگری فرزندانی را در یک حادثه از دست داده است.

پروردگارا، کوردلان را به سوی نورت، گمراهان را به صراط مستقیم، راه گم کردگان را به سوی هدایتت رهنمون گردان، الهی غم را از فکرمان، اندوه را از چهره مان و اضطراب را از قلوبمان بردار.

******

/ 0 نظر / 79 بازدید