١٢ بهمن ماه 1357


                              به مناسبت 12 بهمن ماه 1357 :

نیست تردید زمستان می گذرد

وز پی اش پیک بهار

با هزاران گل سرخ

بی گمان می آید...


          به امید ایرانی آباد و آزاد در سایه حاکمیت ملی ,,  

 

/ 0 نظر / 24 بازدید